Trombones - Bass (Bb)

6823 - Yamaha YBL421-GE Bb/F Bass Trombone RRP : £2,236.00 PM : £1,789.00
6822 - Yamaha YBL620-GE Bass Trombone RRP : £3,705.00 PM : £2,969.00
8721 - Yamaha YBL822G Bass Trombone RRP : £5,616.00 PM : £4,489.00
8723 - Yamaha YBL830 Bass Trombone Bb/F/D/Gb RRP : £4,721.00 PM : £3,779.00

PM Price Only